ขนส่งสุพรรณบุรี เตือน ผู้ขับขี่ให้รักษาวินัยจราจร ไม่กระทำความผิดซ้ำหากฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน

นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ได้ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 และได้กำหนดหลักสูตรการอบรม และค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อขอคืนคะแนน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่แต่ละรายมีคะแนนรวมกันคนละไม่เกิน 12 คะแนน

ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิดคราวละ 90 วัน โดยกรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่จัดการอบรมและทดสอบให้กับผู้ประสงค์จะขอรับคะแนนคืน

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด

ได้เปิดบริการอบรมและทดสอบเพื่อคืนคะแนน โดยการจองคิวผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการอบรม โดยต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และชำระค่าใช้จ่ายในการอบรมตามหลักสูตรที่เลือก ซึ่งจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนนได้ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี) หลักสูตรการอบรมครั้งที่ 1 จำนวน 3 หลักสูตร สามารถ

เลือกได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น คือ 1) หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกิน 12 คะแนน อบรม 4 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 300 บาท  2) หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกิน 9 คะแนน อบรม 3 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 250 บาท และ3) หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 200 บาท สำหรับการอบรมครั้งที่ 2 ในรอบปีปฏิทินให้อบรมและทดสอบเฉพาะหลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกิน 6 คะแนน อบรม 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย 200 บาท สำหรับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ

ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่ง ซึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใด ต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่การกระทำความผิดตามใบสั่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษปรับในอัตรา 5 เท่า ของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. 1584