ป.ป.ช. สุพรรณบุรี เดินหน้าลุยให้ความรู้ต้านและลดทุจริต เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับสำนักงาน จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะเร่งผลักดันดำเนินการอย่างต่อ เพื่อสร้างประสิทธิภาพขององค์กร ป.ป.ช.เองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้แนะนำชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ให้มีการครหาในภายหลัง โดยมี นายปริญญา เขมะชิต รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบในประเด็นที่มีสาระต่างๆ พร้อมรับทราบการขับเคลื่อนโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ต่างๆ ของ ป.ปช.จ.สุพรรณณบุรี เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในวงราชการและท้องถิ่นที่ (STRONG: Together against Corruption- TAC ) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในประเด็น ที่ ป.ป.ช. กำหนด

การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุพรรณบุรี นำไปสู่การบูรณาของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ 5 ปี ข้างหน้าแผนปฏิบัติ ในการลงพื้นที่รับฟังประชาชน เสียงสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในส่วนของกลุ่มงานป้องกันการทุจริตได้ลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยงาน (EIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสามชุก โดยได้สุ่มสอบถามประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ของ ป.ป.ช. จะเป็นผู้สอบถามและเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ที่ผ่านมา ป.ป.ช. สุพรรณบุรี ได้สุ่มเก็บข้อมูลมามากพอสมควร เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกับการสอบถามประชาชนว่าจะตรงกันหรือไม่

นายปริญญา เขมะชิต รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้การตรวจสอบ ขององค์อิสระจะตรวจสอบอย่างเข็มข้น ดั่งจะเห็นได้จากหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐและท้องถิ่นได้ถูกตรวจสอบ บางแห่งต้องคืนเงินบางแห่งต้องโดนคดีอาญา บางแห่งต้องถูกเว้นวรรคทางการเมือง จะมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ในส่วนผมก็ขอเตือนเพื่อนๆน้อง ที่รับราชการที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ อย่าไปเชื่อผู้บริหารว่าทำได้อย่างโน้นอย่างนี้ เมื่อมีความผิดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราได้ ผมก็อยากจะขอเตือนไว้เท่านี้