จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเวทีให้ประชาชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่วัดหัวเขา ต.สระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์

วันนี้(25 พ.ค.66) ที่ วัดหัวเขา หมู่ที่ 3 ต.สระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทำบัตรประจำตัวประชาชน  โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อน ว่า

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อออกหน่วยบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านและชุมชน ที่ห่างไกลของแต่ละอำเภอ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างแท้จริง

โดยปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ในครั้งนี้คือ 1.การขยายเขตท่อเมนการประปาส่วนภูมิภาค ของ หมู่ที่ ๕ จำนวน 101 ครัวเรือน/ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๘๙ ครัวเรือน และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๖ ครัวเรือน /2.โครงการปรับปรุงถนนชาดยางโดยการปูยางทับผิวจราจรเดิม สาย สพ ๓๓๑๘ บ้านหนองสลัดได – บ้านดอนกระเพรา /3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูยางทับผิวจราจรเดิม สาย สพ ๒0๙๙ บ้านหนองเสาธง – บ้านหนองสลัดได ซึ่งทุกโครงการหากได้รับการแก้ไข ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย มีน้ำใช้อุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ/การคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย และเกิดความปลอดภัย โดยสำนักงานจังหวัด /ท้องถิ่นจังหวัด /ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดและผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขนบทสุพรรณบุรี  ขี้แจงแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาดังกล่าว

จากนั้นจะเป็นการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ่อกรุ การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดให้ประชาชนได้รู้จัก การมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ การชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  ทำการถ่ายทอดเสียง และเฟสบุ๊คไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 จนเสร็จพิธี