นครปฐม รพ.หลวงพ่อเปิ่น เปิดอาคารเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์

นครปฐม รพ.หลวงพ่อเปิ่น เปิดอาคารเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.19 . ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  .บางแก้วฟ้า .นครชัยศรี .นครปฐม พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  และ พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระ เป็นองค์ประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

ซึ่งมี นายแพทย์ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. นายแพทย์สุรชัยโชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม  นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน นายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม. นายวิพุธ จันทร์โจมศึก ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเทคนิคสายออกบัตรธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย  และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น   ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

ด้วยทางวัดบางพระ .บางแก้วฟ้า .นครชัยศรี .นครปฐม นำโดยพระครูอนุกูลพิศาลกิจ(หลวงพ่อสำอางค์ ปภสสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระและประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ชาตกาล พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้น พื้นที่ 1,679 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง43,326,738บาท เริ่มก่อสร้างโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12ธันวาคม2561เสร็จสิ้นและส่งมอบงาน เมื่อเดือน มกราคม2563เริ่มเปิดให้บริการปี ..2566(เนื่องจากสถานการณ์โควิด19)

ประวัติโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

พระอุดมประชานารถ (หลวงพ่อเบิ่น) เป็นผู้สร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้า และบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยที่โรงพยาบาลเป็นลถานที่ให้การบำบัดรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์โดยตรงต่อประชาชนที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดหลังจากสร้างเสร็จมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดแล  ให้บริการครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการพื้นฟูสมรรถภาพมีบริการกายภาพบำบัด พร้อมทั้งการสร้างวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัดนราชลดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เมื่อวันที่ 28 มิถูนายน 2536 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2537 ใช้เงินไปทั้งสิ้น 145 ล้านบาท เริ่มเปิดดำเนินการก่อนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2537มีบุคลากร รวม 29 คน ประกอบพิธิเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2537

ซึ่งในพิธีวันนี้ได้มีการเซ็นหนังสือส่งมอบอาคารพระครูอนุกูลพิศาลกิจ เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อย่างเป็นทางการทางด้านนายแพทย์ยุทธกรานต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ได้กล่าวว่า นับเป็นความปลาบปลื้มปีติยินดี และภาคภูมิใจแก่พวกเราชาวสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ผู้รับบริการทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งผมพร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  ขอให้คำมั่นว่า จะร่วมมือกันพัฒนาโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและที่สำคัญ การฟื้นฟูสภาพ ให้สมตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเปิ่น (พระอุดมประชานารถ) ที่ต้องการให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชน ที่มีความมั่นคง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป