รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจรับพัสดุตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 และระยะที่ 4 ที่ สวท.สุพรรณบุรี

นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจรับพัสดุตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 และระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)กับกรมประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าว และมีกำหนดครบส่งมอบแล้วในวันนี้(25 ธ.ค.60) ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานในการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และจะมีการยุติการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกในปี 2563 จึงดำเนินการติดตั้งระบบส่งสัญญาณให้เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้รับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ในการนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การตรวจรับพัสดุตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่ อำเภอด่านช้างและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมส่งสัญญาณออกอากาศระบบดิจิทัลเกือบ 100 % คงเหลือเพียงการทดสอบระบบจ่ายไฟสำรอง หากระบบหลักขัดข้อง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและคมชัด ส่งผลให้ติดตามนโยบายต่างๆของรัฐบาลมากขึ้นด้วย