จังหวัดนครปฐมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (19 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครป อ่านต่อ >>