จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงประชารัฐว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

(Government Center) พร้อมเปิดศูนย์บริการฯ เพื่อให้ประชาชนได้ อ่านต่อ >>