บวชฟรี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สร้างคนให้เป็นคน #หลวงพี่น้ำฝน

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เป็นประเพณีของลูกผู้ชายชาวไทยสื อ่านต่อ >>