ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมนำการด อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน สำหรับเครือข่ายมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณโรงแรมชูชัยบุรีศรี อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาเด็กไทย  คิดเป็น คิดดี คิ อ่านต่อ >>

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน ร อ่านต่อ >>