AIS ตอกย้ำภารกิจ “คนไทย ไร้ E-Waste” ในวัน International E-Waste Day 2021 ตั้งเป้าสู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

14 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ รวมถึงสร้ อ่านต่อ >>