ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวรัชวรรณ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพจิต. ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน บำบัดรักษา รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวช ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการตามภารกิจหลัก คือ ยุทธศาสตร์สร้างความตระหนัก และความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เข้าใจ ปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งสร้างกระแส เพื่อลดตราบาปต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้

บุคคลสำคัญที่จะช่วยสื่อสารดังกล่าวได้เป็นอย่างดี คือ สื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้แต่สื่อสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นสื่อกลางช่วยสร้างเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะสื่อมวลชนเป็นกลไกที่สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้เข้าถึงคนได้จำนวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ที่ต้องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งประสบการณ์ระหว่างกัน

นางสาวรัชวรรณ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เมื่อปีงบประมาณ 2560 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต ระดับจังหวัดและระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในพื้นที่ จัดทำแผนและดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมผลการดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเชี่ยวชาญสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเครือข่ายสื่อมวลชน โดยเน้นประเด็นการให้คำปรึกษา การเจรจาต่อรอง และการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ร่วมมือกัน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ให้สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ปกติ และภาวะวิกฤต
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นรณรงค์และสร้างกระแสสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย สื่อมวลชน สาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และมีกิจกรรม เปิดบ้านสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เครือข่ายสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม