พมจ.สุพรรณบุรี เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ที่ห้องประชุมพลายชุมพล ชั้น 2 รร.สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.สุพรรณบุรี ปี 2562

โดยมีอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จ.สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

      นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พมจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาที่สังคมโลกให้ความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาร้ายแรงอื่นๆ แม้สุพรรณบุรีจะมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ไม่รุนแรง แต่ยังถือเป็นเส้นทางผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยัง จ.อื่นๆ

ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงเกิดลักลอบขนคนต่างด้าวแบบผิกฎหมาย การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการระดมความคิด บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด