องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ที่สุพรรณบุรี

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

ในพื้นที่หมู่ 6 ชุมชนบ้านพุอ้ายดาว ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  จำนวน 45 ครัวเรือน  ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา

เพื่อความมั่นคงของประเทศ  โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

       ในการนี้ องคมนตรี นำคณะเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำองค์ความรู้เข้ามาช่วยท้องถิ่น อาทิเช่นการให้ความรู้และลงมือทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในชีวิตประจำวันด้วยแนวคิด “มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้เสริม” การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัว เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

การให้ความรู้ และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง การสร้างความตระหนักในการหันมาดูแลสุขภาพตนเอง และส่งเสริมการสร้างสุขลักษณะในครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี