สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๒ สู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในอนาคต

วันนี้(23 ส.ค.62)ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ ๑๒  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ และ๒๔ สิงหาคม๒๕๖๒    ภายใต้แนวคิด “เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ  จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา สุพรรณบุรี เกริกก้องฟ้า เมืองดนตรี”  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ

ด้านนายรามิล  พัฒนมงคลเชษ  ปลัดจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุริ กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นนำเสนอผลงานเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อสาธารณชน และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ /กิจกรรมเสวนาหลักสูตรเชื่อมโยง, หุ่นยนต์แขนกล, Smart Farm, ศูนย์บ่มเพาะอาชีพที่ก้าวสู่เทคโนโลยี ๑๐ อาชีพ / กิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ / การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆและหุ่นยนต์ จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมการจัดบูรต่างๆเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในอนาคตฃ

นอกจากนี้ ยังมีมหกรรมการศึกษาปฐมวัย   เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี จากทุกหน่วยงาน จาก 4 กระทรวงหลัก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัย /เวทีกิจกรรมเสนอนวัตกรรมและผลงานเสวนาทางวิชาการ /เวทีแสดงความสารมารถของเด็กปฐมวัย (ร้อง  เต้น เล่น ดนตรี) /ฐานกิจกรรมปฐมวัย (เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เกม กิจกรรมเสริมทักษะ( play & Learn)) /การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี/การประกวดหนูน้อยวัยเตาะแตะ/หนูน้อยนักตลาด/และการออกร้านจัดแสดงสินค้าสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย