พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ กับทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน กับเชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

        วันนี้ (11 ก.ย. 62 ) เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรีกัลป์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 104 ปี ผู้สูงอายุชาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตรรวม 4 คน

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรีกัลป์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางสาย สีสด อายุ 102 ปี ผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2460 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับเป็นที่เคารพของลูกหลาน เพื่อนบ้านและในชุมชน ได้ดูเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลตรีกัลป์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 181 ชุด และอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอีกจำนวน 98 ชุด มอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

        ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน และคณะครู โดยมีจิตอาสา 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนด้วย ซึ่งครู และนักเรียนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้