นครปฐม มอบประเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้านคุ้มครองแรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการด้านคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบใบรับรอง ใบประกาศเกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการด้านคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยนางจิระภา ดวงดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านแรงงานให้สอดคล้องอย่างเป็นมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงาน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โครงการสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการได้รับใบรับรอง ใบประกาศเกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ 121 รางวัล ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว