สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เรื่อง”เฝ้าระวังและกำกับการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

วันที่ 21 พฤศจิกายน .. 2562 ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เรื่องเฝ้าระวังและกำกับการโฆษณาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด อันจะส่งผลให้ผู้บริโภค

ได้รับความปลอดภัยจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจาก ภก.รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุม

โดย นายทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก นำสื่อมวลชนสาขาวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัด จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี