สพร.2 สุพรรณบุรี มอบทุน สถานประกอบการ ตามหลัก ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งได้ยิ่งให้

สพร.2 สุพรรณบุรี มอบทุน สถานประกอบการ ตามหลัก”ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งได้ยิ่งให้ พัฒนาคนด้วยความจริงใจ พัฒนาไปด้วยใจเมตตา ผลลัพธ์ที่ได้กลับมา ทรงคุณค่าด้านจิตใจ”     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี นางพลาพร รัตนปริคณน์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินอุดหนุนดังกล่าว จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้
๑. บริษัทดำรงศิลป์ ซับพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐.-บาท
๒. บริษัทเอฟแอนด์เอฟ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๑,๘๐๐.-บาท
๓. บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช(เอส.อี.เอเชีย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน   ๔,๔๐๐.-บาท
๔. บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.-บาท
๕. บริษัทพรชัยการแพทย์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๐๐.-บาท
ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกำหนดให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรา ๒๙ วรรคสอง ได้แก่ การจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ในปี ๒๕๖๒ เกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของลูกจ้างเฉลี่ยทั้งหมดในรอบปี ซึ่งจะมีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสองร้อยบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้สถานประกอบกิจการได้มีการพัฒนาบุคลลากรของตนเองทั้งในด้านทักษะฝีมือและด้านจิตใจอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สถานประกอบกิจการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนและมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาคนอย่างไม่หยุดยั้งและต่อเนื่อง.