สุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการรถบรรทุกสีขาว ป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ที่ห้องประชุมขุนข้าง  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว จังหวัดสุพรรณบุรี

 พร้อมกล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการรถบรรทุกสีขาวจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเข้มงวด กวดขัน น้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อยืดอายุถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่ากำหนด มีผลทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงทางเป็นจำนวนมากและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการชำรุดเสียหายของถนน ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร  โดยเน้นที่ รถบรรทุกอ้อย ต้องดูแลความสะอาดที่ตกหล่นบนท้องถนนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนมีข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้ปัญหาดังกล่าวน้อยลง ซึ่งผู้ประกอบการ ต้องมีการระดมและจัดการป้องกันอย่างจริงจังตามกฎหมายกำหนด   นอกจากนี้ การจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยกรมทางหลวงก็มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดมิได้เกรงกลัวกฎหมาย ดังนั้นกรมทางหลวงจึงจัด โครงการรถบรรทุกสีขาวให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มุ่งหวังว่าจะช่วยให้การควบคุม ดูแล เข้มงวด กวดขัน การใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  สามารถแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินให้หมดไปจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้ อีกทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาทางหลวง แจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมาย และจัดระเบียบการขนส่งทางถนน ให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด

โดยที่ประชุม มีมติให้ มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถบรรทุก และสำนักงานขนส่งจังหวัด ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้