รมช.สาธิต มอบรางวัลนครปฐมผนึกกำลัง บวร ร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก อสม.เป็นกำลังสำคัญทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกลด

รมช.สาธิต มอบรางวัลนครปฐมผนึกกำลัง บวร ร่วมใจขจัดภัยไข้เลือดออก อสม.เป็นกำลังสำคัญทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออกลด

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ บวร. ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 พร้อมแขกผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี อาทิเช่น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

โครงการดังกล่าวทุกภาคส่วนราชการ ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ การศึกษา การศาสนา การสาธารณสุขและภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรค ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานตามคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีระบบระบาดวิทยาที่ดี มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญ เป็นเครื่องมือที่จะบูรณาการดำเนินงานของภาครัฐภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน (อสม.) สามารถนำไปขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมให้ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่ำที่สุดในจังหวัดนครปฐม จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้วัด โรงเรียน และหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย รางวัลประเภทวัด ได้แก่ 1) วัดสุขวราราม ต.ดอนรวก 2) วัดบ้านหลวง ต.บ้านหลวง 3) วัดดอนตูม ต.สามง่าม รางวัลประเภทโรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสุขวราราม ต.ดอนรวก 2) โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ต.ห้วยด้วน 3) โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ต.ลำเหย และรางวัลชมเชย 9 แห่ง รางวัลประเภทหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ต.ลำเหย และหมู่ที่ 9 ต.ดอนพุทรา

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าผลการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญนั้น จังหวัดนครปฐมพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลายปี 2562 ผู้ป่วยเป็นอันดับที่14 ของประเทศจึงได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินเพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก เร่งรัดการแก้ปัญหาและติดตามควบคุมกำกับอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ส่งผลให้การระบาดของโรคนี้ลดลงชัดเจน ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดนครปฐมมีอัตราป่วยลำดับที่ 41 ของประเทศ พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 689 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 75.93 ต่อแสนประชากร ในส่วนของอำเภอดอนตูม พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.73 ต่อแสนประชากร จัดเป็นลำดับอัตราป่วยน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคนี้ ทุกหน่วยงานในชุมชนโดยเฉพาะ อสม.เป็นกำลังหลักในการติดตามประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และชักชวนให้ทุกบ้านร่วมมือกันทำให้หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ทุกพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือเก็บบ้าน วัด โรงเรียนให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายพร้อมเพิ่มมาตรการ 5 ส. ในสถานที่ทำงานโรงงานบ้านโรงเรียน และวัดดำเนินการทุกวันศุกร์ด้วย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.นครปฐม….ข่าว