ประจวบฯจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”


เมื่อเวลา
17.30 . วันที่ 3  ธันวาคม 2563 ที่มณฑลพิธี ภายในพระอุโบสถ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินีรวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดินโดยมี นายสุริยา คชเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธรัชต์ จีระตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ , นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา , นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ..กรกานต์ นาเวชวณิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัด ..พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นายอดุลย์ มะโนรส ประธานคณะกรรมการกลางคริสตจักรโปเตสแตนท์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนา และประชาชน เข้าร่วม

โดย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

จากนั้นได้เริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนาตามลำดับ โดย ศาสนาพุทธ มีพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลจบ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ทอดผ้าไตรแด่พระราชสุทธิโมลี แด่พระสงฆ์จนครบ 10 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธี กรวดน้ำรับพร จบพิธีทางศาสนาพุทธ

จากนั้น ผู้นำศาสนาอิสลาม นำโดย นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบฯ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามประจำมัสยิด ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีดูอาร์ขอพร  ต่อมา ผู้นำศาสนาคริสต์ นำโดย นายอดุลย์  มะโนรส ประธานคณะกรรมการกลางคริสตจักรโปเตสแตนท์จังหวัด คณะคริสตชน ประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบของที่ระลึกกับผู้นำศาสนาทั้ง 2 ศาสนา ก่อนร่วมกันถ่ายภาพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับโครงการพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ทางกรมการศาสนา จึงกำหนดจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริมงานด้านศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยทุกองค์กรศาสนาในประเทศไทย ต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสนับสนุนศาสนิกชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนภายในศาสนาเดียวกันและระหว่างศาสนา

ซึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ผู้นำศาสนา ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติและความสันติสุขในสังคมไทย จึงได้จัดทำโครงการพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดินขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งเพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ///////////