นครปฐม ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 มกราคม ..2564 ที่ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อีกทั้งมอบหมายภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆรวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และติดตามผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

   สำหรับจังหวัดนครปฐมมีผู้ที่ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 ในพื้นที่ จำนวน 51 คน และจิตอาสามากกว่า 50,000 คน ในส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนาคลองเจดีย์บูชา จะมีกิจกรรมของจิตอาสา เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้จิตอาสาได้พัฒนาคลองเจดีย์บูชาร่วมกับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว