สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวที หลายเสียงสะท้อน คิดใหม่ทำใหม่ เรียนออนไลน์เด็กนักเรียน

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์  ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค  เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30-20.00 น.เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เสนอหัวข้อสนทนา“หลายเสียงสะท้อน คิดใหม่ทำใหม่ เรียนออนไลน์เด็กนักเรียน”  โดย สะท้อน นานาทัศนะที่เกิดขึ้นของ ผู้ปกครองกับเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครองกับเด็กชั้นประถม (บทบาทหน้าที่ผู้ปกครองเมื่อลูก ๆ เรียนออนไลน์ที่บ้าน สัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารเพียงพอหรือพร้อมใช้งาน การเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สมาธิการเรียน) รวมถึงข้อร้องเรียนและความกังวลคุณครู และผู้บริหารในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน / ชวนคุยมุมมองของผู้บริหารและคุณครู ในการพัฒนาวิธีสื่อสารกับเด็กนักเรียน ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร น่าเชื่อถือ ไม่แบ่งแยก และเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา /- ชวนคิดใหม่ทำใหม่เรียนออนไลน์ จัดการเรียนการสอนแบบใด อย่างไร สำหรับเนื้อหาหลายวิชา ทำกิจกรรม การสอบ ให้ได้ผลตามมาตรฐานระบบการศึกษา เด็กนักเรียนเข้าถึงการเรียนได้ และมีวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 /- ข้อเสนอแนะก้าวต่อไป ในการเรียนทางไกลเป็นสิ่งท้าทาย และมีผู้ใหญ่เคยดำเนินการไปแล้วบางส่วน ความเป็นห่วงของพ่อแม่เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกจากความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน

โดยมีผู้ร่วมสนทนา ประกอบด้วย นายอนุศักดิ์  คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา / ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง

/ ครูเสนาะ  บุตรขจร : ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง  /นางธัญพัฒน์ จันทร์ทอง : ผู้ปกครอง /ดญ.ภิญญาภัทร แย้มสุข : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง

 

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live/

https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/posts/4363474616999247