สถานีพัฒนาที่ดินกาญจน์เบรคเผาฟางและตอซังพืช

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช  มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  พร้อมทั้งมีการสาธิตการไถกลบ  การฉีดพ่นตอซังข้าว  เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

                    ผู้สื่อข่างรายงานว่า  เมื่อเร็วๆนี้    ที่บ้านไม้หูช้างแดง หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  ได้จัดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรได้ตระหนัก  และรับรู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง   ที่มีสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม   ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน   และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน   เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์    ลดต้นทุนการผลิต    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-  เพิ่มผลผลิต   โดยมี มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และหมอดินอาสาจากอำเภอใกล้เคียง  ร่วมกิจกรรม

         นายวันชัย  วงษา   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  กล่าวว่า   โครงการข้างต้นได้มีการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ  สูตร พด 2   พร้อมใช้   สารเร่ง พด. ต่างๆ   พร้อมรับเอกสารคำแนะนำการผลิต การใช้ประโยชน์   การไถกลบตอซัง และการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่างๆ  ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกร   นักเรียนโรงเรียนละแวกใกล้เคียง   และผู้สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรม  โดยมีวิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี   ร่วมประชาสัมพันธ์   สร้างการรับรู้ การเข้าถึงการรับรู้  และการบริการจากกรรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ  ประโยชน์จากการไถกลบตอซังฟางข้าว หลังเก็บเกี่ยว   สาธิตการผลิตและการใช้ประโยขน์น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 พด.6 และสารสกัดสมุนไพรป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช  สูตร พด.7 ฯลฯ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายฑรัท  เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง   เดินทางมาเป็นประธาน

          ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  กล่าวอีกว่า    ในกิจกรรมครั้งนี้มี   นางอ้อน  วอนเพียร  นายก อบต.ท่าตะคร้อ   กล่าวต้อนรับนายอำเภอท่าม่วง       ก่อนที่ตนจะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เกี่ยวกับโครงการให้นายอำเภอหหด้รับทราบ    หลังจากนั้นนายอำเภอม่วง  ได้ให้โอวาทและลั่นฆ้องเปิดโครงการ   ต่อจากนั้นนายอำเภอท่าม่วงได้เยี่ยมชมนิทรรศการ   และชมสาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ โดยการใช้อากาสยาน (โดรน)  และการใช้หัวฉีดแรงดันสูง   โดยประธานจับสายฉีดพ่นแรงดันสูงฉีดพ่นตอซังข้าวในแปลงนา   ต่อจากนั้นนายอำเภอท่าม่วงได้ให้เกียรติขับรถแทรกเตอร์สาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว   รวมทั้งได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ