เกษตรสุพรรณบุรีสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ผ่านกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยเกษตรกรจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 50 ราย

 กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในประเด็นกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม ให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพจาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านวังกุ่มพัฒนา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอบางปลาม้า กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านดงกะเชา อำเภอดอนเจดีย์ และกลุ่มเกษตรกรยั่งยืน ม.2 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก

มุ่งหวังให้สมาชิกของกลุ่มสามารถวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มได้ ส่งผลให้กลุ่มเกิดการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

รวมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป็นเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด ที่มีความเข้มแข็ง