จังหวัดนครปฐม จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ในปี 2564 จังหวัดนครปฐม มีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกจำนวน 1 ราย คือ นางเปรมจิต นาคบ้านกวย ครูอันดับ คศ.4 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน 13 รายได้แก่ นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล, นายโกมล จำนงค์ผล ข้าราชการเกษียณ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม, นายประมวล ปานทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, นายปิยะมิตร ไขว้พันธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม, นายมณฑล วงศ์เทศพัฒนาการอำเภอสามพราน, นายวุฒิชัย หวานดี ข้าราชการเกษียณ สำนักงานที่ดินสาขาบางเลน, นายสมบัติ อารีย์โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดิน สาขานครชัยศรี, นายอารุชเอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี, นางสาวทิพวรรณ ไชยอุปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม, นางพรนภา สุขะหุต นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานที่ดิน สาขาสามพราน, นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม, นางอรพิน เสถียรยานนท์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม และนางอำนวยนาถ เอียดสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

*************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว