รองผู้ว่าประจวบฯเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 พ.ค.2565 ที่ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี น.อ.สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน 5 นายวิษณุ วาสานนท์ ท้องถิ่นจังหวัด นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัด นางสาวจุไรรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ  นายเอก แก้วชูเสน รองนายกเทศมนตรีเมืองฯ นายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ์ รักษาการป้องกันจังหวัด นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฯ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ กอ.รมน.จังหวัด อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วม

นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผอ.คุมประพฤติจังหวัดฯ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2565 ถือเป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประกอบกับกรมคุมประพฤติ มีนโยบายในการดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา โดยการคัดกรองประเมิน วินิจฉัย กำหนดแผนการดูแล และให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ มีแผนการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด จำนวน 3 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 125 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด 2. เพื่อดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติให้เข้าถึงการบำบัดรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ  3.เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณค่า

สำหรับการจัดโครงการฯ ในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน การดำเนินการ ประกอบด้วย การบรรยาย การบำบัดฟื้นฟูฯแบบกลุ่ม การฝึกอาชีพแบบสั้น หรือ Street food การฝึกระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อสังคม ระยะเวลา 12 วัน โดยมีวิทยากรจากกองบิน 5 กองทัพอากาศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด

ด้าน นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในจังหวัด และร่วมแรงร่วมใจจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ ทำให้ทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯนี้ นับว่าเป็นโครงการฯที่ดี มีกระบวนการให้ความรู้ การบำบัดฟื้นฟูฯแบบกลุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯในทางที่เหมาะสม และส่งเสริมทักษะด้านการอาชีพในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในระบบงานคุมประพฤติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการคืนคนดีสู่สังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดประจวบฯ และประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ ยังได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ที่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ที่จะรับความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม ลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีและ เป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป จึงขอขอบคุณวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ที่สละเวลามาให้ความรู้และพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป /////////////////