รพ.ประจวบจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 12 พร้อมเสริมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีกับสื่อทุกแขนง

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 โดยมี นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้บริหาร มี นายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ นางนฤมล วัลลภวรกิจ รองผู้อำนวยการฯภารกิจด้านการพยาบาล  นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบฯ ให้การต้อนรับ  ในส่วนของสื่อมวลชน มี นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ นางสาวอรอนงค์ บัวแก้ว ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.)ประจวบฯ สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว ทั้ง 8 อำเภอ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์เว็บไซต์ข่าว สื่อวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก-คลื่นวิทยุชุมชน เข้าร่วม

โดยมี น.ส.ปฤศนา พฤศชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ซึ่งรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล เป็นพิธีกรกล่าวแนะนำคณะผู้บริหาร กับสื่อมวลชน ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เป็นกันเอง ทั้งนี้ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขสู่ประชาชน

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ได้จัดโปรแกรมบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งสื่อฯที่เข้ารับโปรแกรมตรวจสุขภาพจะต้องงดน้ำ-งดอาหารมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนมาเจาะเลือด สำหรับโปรแกรมที่ 1 ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี รายการที่ตรวจ 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2. เอ็กชเรย์ทรวงอก 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 4. ตรวจปัสสาวะ ส่วนโปรแกรมการตรวจสุขภาพ โปรแกรมที่ 2 สำหรับผู้ที่มีอายุเกินกว่า 35 ปี รายการที่ตรวจ 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2. เอ็กซเรย์ทรวงอก 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 4. ตรวจระดับน้ำตาลโดยเลือด 5. ตรวจการทำงานของไต 6. ตรวจการทำงานของตับ 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด 8. ตรวจปัสสาวะ

 จากนั้นภายหลังการเจาะเลือด และเอ็กซเรย์เสร็จ ได้ร่วมรับประทานอาหาร และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาล โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชน ประชาชน กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย ก่อนทั้งหมดได้ไปรอพบการตรวจจากคณะแพทย์ ที่บริเวณชั้น 3 โดยมี นายแพทย์ภูวนัย สุขเสมอ แพทย์หญิงทิพย์สุมล รักศิลธรรม และ นายแพทย์สุริยา พานมนตรี ร่วมให้การตรวจวินิจฉัยโรค จากผลเลือด และผลเอ็กซเรย์ ผลตรวจปัสสาวะ ซึ่งแพทย์ในแต่ละท่านได้ให้บริการกับสื่อเป็นอย่างดี

นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์สู่พี่น้องประชาชนผู้มารับบริการด้วยดีเสมอมา และไม่เคยลงข้อมูลข่าวสารให้ทางโรงพยาบาลเสียหาย ขอให้สื่อมวลชนช่วยทางโรงพยาบาลดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยกัน และเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยินดีที่จะดูแลช่วยเหลือสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน นายแพทย์ศุภฤทธิ์ กล่าว////////