ปปส.ภาค 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 . โรงแรม ฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยองอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายทัศน์พงษ์  วัฒนายากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ นางมนัญญา ไวอัมภา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

  

ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2565 มาตรการบริหารจัดการ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบ รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่แก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน องค์การภาคธุรกิจ องค์กรสื่อ ผู้นำภาคประชาชน รวมถึงประชาชนในสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เป็นกลไกหลักสำคัญ ที่จะอธิบายนโยบายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และประมวลกฎหมายยาเสพติดแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อหน่วยงานภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2565

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตก เพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และประมวลกฎหมายยาเสพติด ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง และศึกษาดูงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงาน ปปส.ภาค 2 จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่บ้านซากมะหาด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2565 ประมวลกฎหมายยาเสพติด และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาสัมพันธ์ระหว่าง เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ กับ สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ให้เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานภาคีในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปส.ภาค 7 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่

1  สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์  

2  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รวม 8 จังหวัด 

3  เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 6 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานปปส.ภาค 7

4  เจ้าหน้าที่จาก ศอ.ปส.. จำนวน 8 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ปปส.ภาค 7

 นายทัศน์พงษ์  วัฒนายากร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2565 เป็นแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการด้านอื่น และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีกรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ที่สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) ที่เปลี่ยนกรอบแนวคิด จากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติดการทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด นโยบายทางเลือก และการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด แนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยแยกคดีทรัพย์สินไม่ผูกติดกับผลคดีอาญา และให้ริบทรัพย์สินตามมูลค่า การกำหนดความผิดในคดียาเสพติด ลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำความผิดแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และเหยื่อ มุ่งเพิ่มเครื่องมือและอำนาจทางกฎหมายให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด สามารถทำลายโครงสร้าง
หรือเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่สำคัญมากกว่าการดำเนินการกับกลุ่มแรงงาน และแนวคิดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2563 – 2565 ที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดโดยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่างประเทศและในประเทศเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน กลางทาง เป็นการดำเนินการป้องกันยาเสพติดและการปรับสภาพแวดล้อมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม และปลายทาง คือการนำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล รวมทั้งติดตาม ดูแลและได้รับโอกาสจากสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผนวกกับแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมร่วมกับปัญหาในมิติอื่น ที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์สังคมไทยปลอดภัยยาเสพติด