รมว.ทส. Kick off ประกวด ถนนสะอาด เกาะกลางสวย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ ที่สุพรรณบุรี

วันนี้(21 ก.ค.65) เวลา 07.30 น. ที่ ลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยทางจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ร่วมกับทาง บริษัทชมเดือนคอมเพล็กซ์  โดย ดร.อุดม  – ดร.สุจิตรา  ทรงมัจฉา  ที่ปรึกษา รมว.ทส. และ สำนักงานทางหลวง ที่ 12 ได้จัดการประกวด เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของเกาะกลางถนน ที่มีความสะอาด และ สวยงาม จนเป็นที่กล่าวถึงของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ทำให้ถนนสวยงาม คือ ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21  และเป็นการสืบสานต่อสิ่งที่ดีงาม ตามแนวทางที่ ฯพณฯบรรหาร ได้เคยสร้างไว้ให้เป็นถนนที่สะอาด สวยงาม ตามปณิธานสืบต่อไป  โดยมี นายปรีชา  ทองคำ , นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล นายชูชีพ  พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี , พล.ต.ต.เกรียงไกร  วุฒิพานิช  ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี , นายอนันต์  โพธิ์พันธุ์ ผอ.สำนักบริการพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 3 , นายอัครวิทย์  จิ๋วนารายณ์ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 , พ.ต.อ.ชัชชัย  ทิพย์เนตร ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี , นายคมสันต์  สุขสมดาว นายกเทศบาล ต.ท่าระหัด  , กลุ่มพลังมวลชน “คุณทิ้งเราเก็บ” และ ประชาชนร่วมเปิดโครงการกว่า 1,000  คน

จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถหมวดทางหลวง  เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการให้ถนนและเกาะกลางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณถนน เกาะกลาง ทางเท้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ แนะนำประธานโครงการ และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการฯ โดยมีพื้นที่ที่เข้ารับการประกวดโครงการฯ คือ 1.ทางสายหลัก ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง 2 กม. (เกาะยก) 2 ทางสายรอง ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง 4 กม. (ถนนไม่มีเกาะ) โดยแบ่งเป็นหัวข้อการให้คะแนน คือ ความสะอาดผิวจราจร ความสะอาดเกาะกลางและร่องกลาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายทางที่ประกวด ความสวยงามและภูมิทัศน์สองข้างทางที่ประกวด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผู้นำท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ละอำเภอเป็นผู้ให้คะแนน