ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี kick off ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นสร้างความตื่นตัวในการจัดทำถังขยะเปียก ของจังหวัดสุพรรณบุรี

บ่ายวันนี้ (15 พ.ย.65) ที่สนามหญ้าด้านในศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้น สร้างความตื่นตัว และเป็นการ kick off ในการจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบถังขยะให้กับอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ

นายสมไช เสียงใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 13 การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญเกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ขยะมูลฝอย” ที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะของครัวเรือน

การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่กำหนดให้ทุกครัวเรือนดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนได้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ กระตุ้น สร้างความตื่นตัวในการจัดทำถังขยะเปียกในทุกภาคส่วน และเพื่อสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้กับทุกครัวเรือนให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนถังเพื่อนำไปจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน จากภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่จะต้องทำธุรกิจให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (CSR) เพื่อจัดหาถังพร้อมฝาปิด เพื่อมอบให้กับทุกอำเภอ ๆ ละ 100 ใบและส่วนราชการ เพื่อขยายผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป