รองผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม วิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอป CCC

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 20 ส.ค.2566 ที่บริเวณสะพานสราญวิถี หน้าอ่าวประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน CCC (Calories Credit Challenge) ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดยมี น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัด  นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัด นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัด นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาชน และผู้ที่ลงสมัครผ่านแอป CCC เข้าร่วม

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน CCC (Calories Credit Challenge) วิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs และกระตุ้นกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน CCC เป็นสื่อกลาง ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง และขอให้การดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จตามเป้าประสงค์ และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

น.ส.แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน CCC ว่า ปัจจุบันโรคในกลุ่ม NCDs อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วนลงพุง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และมีผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรค NCDs จำนวนมาก การออกกำลังกายของประชาชน จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความเครียดจากการทำงาน ลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคในกลุ่ม NCDs โดยที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช สสส. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8” โดยใช้แอปพลิเคชัน CCC (Calories Credit Challenge) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และใช้แอปพลิเคชัน CCC โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลอรี่

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ กำหนดดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมสะสมแคลอรี่ ผ่านแอปพลิเคชัน CCC (Calories Credit Challenge) ระดับจังหวัด ปี 2566 “วิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน ลดโอกาสการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมโดยรวมของจังหวัดประจวบฯ และสนับสนุนใช้แอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนชาวไทย และเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬามวลชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

สำหรับเส้นทางกิจกรรม วิ่ง ขยับ นับแคล @ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มจาก สะพานสราญวิถี ผ่านถนนเลียบชายทะเลริมอ่าวประจวบฯ ผ่านชุมชนหัวบ้าน ไปจนสุดรั้วประตูกองบิน 5 และเลี้ยวเข้าถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกStreet art ถนนสู้ศึก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสู้ศึกอีกทางหนึ่งด้วย ก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยที่สะพานสราญวิถี /////