พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ (2 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมะสังข์ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1,314 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอศรีประจันต์ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์ที่มาร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้จำนวน 153 คน

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

จากนั้น องคมนตรี ได้เยี่ยมหน่วยแพทย์ที่มาออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน ก่อนจะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย เมื่อตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่  อำเภอหนองหญ้าไซ  อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง  อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 38 ตำบล 6 ชุมชน 185 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,317 ครัวเรือน 5,316 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1,317 หลัง ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยแล้ว และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราว ให้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว