คณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สวปอ.มส.(SML) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมกิจการ ทสภ.

วันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รญว. ให้ อ่านต่อ >>