มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการปิ่นมาลาครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ และแสดงความสามารถทางวิชาการตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง คณะศึ อ่านต่อ >>