สุพรรณบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(22 พ.ย.65) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐ อ่านต่อ >>