AIS ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตอกย้ำภารกิจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า และความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสากล

AIS  ยืนยันความพร้อมต่อกระบวนการทำงาน  รวมถึงสร้างความตระหนั อ่านต่อ >>