ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี แนะนำการสื่อสารภายในครอบครัว

การสื่อสารต่อกันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดี ในการทำให้อีกฝ่ายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และการสื่อสารในเชิงให้กำลังใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความผูกพันรักใคร่ และครอบครัวมีความเข้มแข็งกันมากยิ่งขึ้น