สุพรรณบุรี อบจ.จัดประกวดวงดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมอุดมศึกษาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายุบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 6 “Acoustic Contest 2019″มีนายกฤตยศ เกษมสุข รอง ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายกฤตยศ เกษมสุข รอง ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง จำนวน 2 รุ่น คือ 1. ระดับ ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี และ 2.ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอายุไม่ เกิน 22 ปี โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ตามที่ อบจ.สุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรี แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย มีความสุขกับการร่วมกิจกรรม ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน การแสดงความสามารถอื่น ๆ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียน มีทักษะทางสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต

นายุบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายของ อบจ.สุพรรณบุรี ที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตของชาติ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและก้าวสู่อาชีพที่ดีและมั่นคงได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้อง ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าให้เด็กและเยาวชน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้ฝึกฝนและพัฒนาสู่อาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีในอนาคต การจัดกิจกรรมและเวทีความสามารถ และกิจกรรมการร้องเพลงและเล่นดนตรี

ทั้งนี้ตนในฐานะผู้บริหาร อบจ.ขอเป็นผู้ให้โอกาสเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงออกถึง ความสามารถที่มีและพยายามดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ภายในของแต่ละคนให้ฉายแววเพื่อที่จะได้ช่วยกันเจียระไนให้เขาได้รับการพัฒนา สามารถนำไปต่อยอดเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ในอนาคต และขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดโครงการในครั้งนี้ อบจ.สุพรรณบุรี มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความสามารถกันอย่างหลากหลาย และให้สามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อเยาวชนต่อไป

ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี