มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
.
⭐️ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
.
⭐️ International Program
Bachelor of Nursing Science Program
.
⭐️ International Program
Bachelor of Arts Program in Tourism and
Service Innovation
.
⭐️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy
.
⭐️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Science Program in Innovation in
Food Technology and Nutrition
.
⭐️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกำลังกาย
Bachelor of Science Program in Sports Science
and Exercise
.
⭐️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
.
⭐️ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
ชีวการแพทย์
Bachelor of Engineering Program in
Biomedical Engineering
.
⭐️ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
ทางการแพทย์
Bachelor of Business Administration Program in
Medical Secretary
.
⭐️ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program
.
.
ลงทะเบียนได้ที่ LINE: @admissioncut หรือ
คลิกเลย https://admissioncut.com/line/
.
📩 http://m.me/288441042470
📱 0819419995
📱 034388555
.
แผนที่การเดินทางมา ม.คริสเตียน *
https://maps.app.goo.gl/ibPucCec5haRues88