สุพรรณบุรี ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันนี้(22 ก.ย.62) ที่ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า

ภาครัฐให้ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทั้งครรภ์ในวัยรุ่น ออกแบบการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสาร รณรงค์ ให้ความรู้ และผลิตสื่อสร้างสรรค์ ครอบคลุมเนื้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่สำคัญยังเป็นเวที ให้เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนและสภาเด็กและเยาวชน ใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิด สื่อสารชุมชน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองครอบครัว ชุมชน มีทัศนะคติเชิงบวกในเรื่องเพศ และสามารถสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์กับบุตรหลานได้

อย่างไรก็ตาม ขอฝากเด็กและเยาวชน ต้องช่วยกันดูแลเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร/เด็กๆถูกกระทำความรุนแรง/การล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกกระทำอื่นๆ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ที่สำคัญท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญและช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง

ด้านนางอุรัยวรรณ์  แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ เป็นแกนนำป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยมี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี/เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนและสภาเด็กและเยาวชน อ.เมืองฯ /อ.ด่านช้าง/อ.บางปลาม้า /ครู อาจารย์และ จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรม และคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้