จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ นายกสมาคมสตรีจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ รวมถึงส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) เพื่อเข้าร่วมโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เป็นการเชิญชวนส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้แต่งการชุดผ้าไทยในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี และในทุกโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย