สุพรรณบุรี มอบของขวัญส่งความความสุข เนื่องในวันพิการสากล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้(22 ม.ค.63) บรรยากาศที่โรงแรมเลิศธานี  เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้พิการทั่วจังหวัดเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”เป็นจำนวนมาก
โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  ซึ่งในปีนี้ มีการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกการเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ การคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำการยกระดับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องในการบรูณาการ การทำงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนางสาวบุญยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึง กิจกรรมภายในงานว่าประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาคนพิการดีเด่น มอบป้ายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ มอบรถวีลแชร์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การจัดแสดงงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การบริการตัดผมฟรี และเวทีอภิปรายเรื่อง “การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม” พร้อมการจับสลากของขวัญอีกมากมาย

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ