พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ “เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินามูนมังตายายนำทีมโดยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนอง นา โมเดลรุ่นที่ ระหว่างวันที่ ๒๒๒๖ มกราคม เฟิร์นริมธารรีสอร์ท หมู่ที่๑๐ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน🌸🌸

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๑๕นนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลรุ่นที่ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมี นายเดือน เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

ในการฝึกอบรม รุ่นที่ ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน คน อำเภอแม่สะเรียง จำนวน คน อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน๒๙ คน อำเภอขุนยวม จำนวน ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน คน รวมทั้งหมด ๕๒ คน ทั้งนี้ การฝึกอบรมมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนรายละเอียดการฝึกอบรมมีดังนี้

(>)กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์

(>)เรียนรู้ตำราผืนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่

(>)เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

(>)หลักกสิกรรมธรรมชาติ

(>)ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

(>)ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และทฤษฎีบันได ขั้นสู่ความพอเพียง

(>)จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่

(>)การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

(>)ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ