ขนส่งสุพรรณบุรี แจ้งเจ้าของรถยนต์ หมวดอักษร กต และ กท กรณีสีแผ่นป้ายซีดจาง ให้ขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ภายใน 31 ธันวาคมนี้

ขนส่งสุพรรณบุรี  แจ้งเจ้าของรถยนต์นั่ง รย.1 สุพรรณบุรี หมวดอักษร กต และ กท

กรณีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง

ให้ขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ได้ ภายใน 31 ธันวาคม 2564

นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กรณีสีบนตัวอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซีดจาง สำหรับแผ่นป้ายที่กรมการขนส่งทางบกผลิตและออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่

หมวดอักษร กต และ กท โดยให้เจ้าของรถแจ้งความประสงค์ขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต่อไปว่า การขอเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าว สามารถ

ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้เจ้าของรถต้องทำความสะอาดแผ่นป้ายเบื้องต้น ล้างคราบฝุ่น คราบน้ำมัน และแผ่นป้ายต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดงอ ไม่มีการเจาะรู หรือไม่อยู่ในสภาพที่สามารถเคลือบสีได้ เจ้าของรถหรือผู้แทนสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย
  2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
  3. กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถพร้อมด้วยภาพถ่าย

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

  1. แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสี

กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดเสียหายมากสามารถสั่งทำแผ่นป้ายใหม่ทดแทนได้ หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย สามารถยื่นความประสงค์โดยการใช้บันทึกถ้อยคำแทนใบแจ้งความเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยผู้ขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ 100 บาท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3544 0709