สุพรรณบุรี แถลงข่าว “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้(5 เม.ย.67)  14.00 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานแถลงข่าว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”    ประจำปี ๒๕๖7  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖7 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส และบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

โดยกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระสงฆ์ และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไซนาวาส / ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี /ขบวนแห่สงกรานต์ รถบุปผชาติ ของส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ 10 อำเภอ ที่สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ

/ การประกวดเทพีสงกรานต์ / ถนนเล่นน้ำ อุโมงค์น้ำ  และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชาวสุพรรณบุรี เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก