มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติ และมีผลการเรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวั อ่านต่อ >>

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาเพื อ่านต่อ >>

นครปฐม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินและถุงพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและถุงพระ อ่านต่อ >>